REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH W THAI MALIWAN

§ 1

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu Podarunkowego (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego Bon Podarunkowy oraz Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z Bonu Podarunkowego.

§ 2

 1. Bon Podarunkowy jest dokumentem wystawianym przez THAI MALIWAN. Bon Podarunkowy może mieć postać zaproszenia na zabieg albo pakiet zabiegów wybranych przez Kupującego przy  zamówieniu bonu (voucher na zabieg) albo postać bonu kwotowego.
 2. Voucher na zabieg umożliwia jego posiadaczowi skorzystanie z wymienionej w jego treści usługi albo pakietu usług.
 3. Bon kwotowy umożliwia jego posiadaczowi dokonanie płatności za wybrane przez niego zabiegi z wykorzystaniem bonu. Kwota wskazana w treści bonu jest wartością BRUTTO.

§ 3

 1. Bon Podarunkowy jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Jeśli voucher na zabieg obejmuje więcej niż jedną usługę nie mogą one zostać rozdzielone na kolejne wizyty.
 2. Bon Podarunkowy jest ważny w terminie 24 miesięcy od dnia jego zakupu. Po upływie tego terminu uprawnienia wynikające z Bonu Podarunkowego wygasają.
 3. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

§ 4

 1. Płatności Bonem Podarunkowym nie można łączyć z jakimikolwiek promocjami i rabatami.
 2. Bony Podarunkowe realizowane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykonanie zabiegu/zabiegów.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, THAI MALIWAN nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

§ 5

 1. Aktualny wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej THAI MALIWAN pod adresem www.thaimaliwan.pl oraz bezpośrednio w THAI MALIWAN ul. Zwierzyniecka 14/7.
 2. Zamówienie Bonu Podarunkowego może być dokonane osobiście w siedzibie THAI MALIWAN lub drogą elektroniczną. Zamawiając Bon Podarunkowy Klient obowiązany jest wskazać usługę/usługi, których ma dotyczyć Bon Podarunkowy albo ustalić jego wartości nominalną i uiścić cenę zakupu.
 3. Warunkiem zamówienia Bonu Podarunkowego drogą elektroniczną jest wysłanie wiadomości e-mail na adres info@thaimaliwan.pl. W treści wiadomości e-mail należy określić jakiej usług/usług dotyczy zamawiany Bon Podarunkowy albo wskazać jego wartość nominalną.
 4. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie należy dokonać płatności ceny zakupu bonu przelewem na numer konta M Bank 85 1140 2004 0000 3202 7435 7027 lub osobiście w siedzibie firmy.
 5. Odbiór bonu następuje osobiście w salonie THAI MALIWAN lub za wysłaniem pocztą/kurierem/e-mail na podany adres i po zaksięgowaniu środków na rachunku THAI MALIWAN wskazanym w ust. 4 powyżej (płatność przelewem) lub po uiszczeniu ceny w gotówce osobiście w salonie THAI MALIWAN.
 6. Bony Podarunkowe są rejestrowane i identyfikowane przez THAI MALIWAN na podstawie:
  1. indywidualnego nr Bonu Podarunkowego nadawanego przez THAI MALIWAN lub;
  2. imienia osoby obdarowanej oraz hasła przypisanego do danego Bonu podawanych przez nabywcę Bonu Podarunkowego przy jego nabyciu lub;
  3. daty zakupu bonu oraz hasła przypisanego do danego Bonu podanych przez nabywcę Bonu Podarunkowego przy jego nabyciu.
 7. W celu rejestracji bonu Kupujący winien podać imię osoby obdarowanej i hasło przypisane do danego Bonu Podarunkowego lub datę zakupu lub numer bonu zgodnie z 5 ust. 6 Regulaminu.

§ 6

 1. W celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klient korzystający z Bonu Podarunkowego telefoniczne lub osobiście kontaktuje się z salonem THAI MALIWAN celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi informując, że płatność za usługę będzie w postaci Bonu Podarunkowego, oraz podając dane umożliwiające identyfikację Bonu Podarunkowego, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu.
 2. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji terminu, obsługa gabinetu ma prawo odmówić realizacji bonu w żądanym przez Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego terminie.
 3. Zmiana terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego jest możliwa jedynie z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Brak zmiany terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego we wskazanym powyżej terminie skutkuje utratą uprawnień z Bonu Podarunkowego.
 4. W przypadku gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, mają wartość niższą od wartości bonu, przy płatności z użyciem bonu nie wydaje się reszty.
 5. W sytuacji, gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem,  mają wartość wyższą od wartości nominalnej bonu,  posiadacz bonu obowiązany jest dopłacić różnicę w cenie pomiędzy wybranymi zabiegami, a wartością nominalną przedstawionego bonu kwotowego.
 6. W sytuacji gdy usługa/usługi objęte voucherem na zabieg/zabiegi, zgodnie z aktualnym wykazem zabiegów dostępnym na stronie internetowej www.thaimaliwan.pl, nie są świadczone przez THAI MALIWAN w dacie gdy Klient korzystający z Bonu Podarunkowego zgłasza się do THAI MALIWAN w celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klientowi temu nie przysługuje wymiana Bonu Podarunkowego na gotówkę. W takiej sytuacji Klient korzystający z Bonu Podarunkowego może wybrać z aktualnego wykaz zabiegów inny zabieg o wartości nie wyższej niż wartość usługa/usługi objęte voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera) albo wybrać inny zabieg o wartości wyższej niż wartość usługa/usługi objęte voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera) i dopłacić różnicę w cenie.

§ 7

 1. Integralną częścią Bonów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który jest udostępniony na stronie internetowej thaimaliwan.pl, a na życzenie Klientów również w salonie THAI MALIWAN.
 2. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.