Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest przedsiębiorca Norbert Czarnecki prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Osiedle Oświecenia nr 21, lok. 10, 31-635 Kraków, NIP: 8681189875, (zwany dalej „Administratorem”).We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie na podany adres firmy lub poprzez adres e-mail: info@thaimaliwan.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
a) w celu zawarcia i wykonania umowy usługi masażu – podstawą prawną jest konieczność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy stosownie do art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
b) celem wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator zest osownie do art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
c) w celach marketingu bezpośredniego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
d) monitoring – podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Pani/a żywotnych interesów, jak również usprawiedliwiony cel administratora – ochrona osób i mienia.
3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora -podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz dane przekazane przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, w tym informacje uzyskiwane w wyniku korzystania z serwisów internetowych (adres IP itp.).
4. Odbiorcy danych. W zakresie realizacji umowy przez Administratora może zachodzić potrzeba udostępnienia danych podmiotom zewnętrznych, z których usług korzysta Administrator, w szczególności w zakresie obsługi płatności elektronicznych, kartą płatniczą, dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, przy czym Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających zapewniających wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło interes podmiotu danych. Przekazanie danych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wymienionych odbiorców, a jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W tym celu Administrator zawiera stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie prawa. Dane osobowe mogą być udostępnione w celach marketingowych jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarza się dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarza się dane osobowe w oparciu o zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem monitoringu mogą być przetwarzane do 30 dni od ich utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzani, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe np. wystawienie faktury, ustalenia miejsca wykonania usługi, potwierdzenie spotkania przez kontakt telefoniczny, e-mail itp. Podanie danych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).